K organizaci studia

Základními formami studia budou přednášky, semináře, diskuse, praktická cvičení, odborná praxe, exkurze a tutoriální konzultační výuka. Součástí programu bude práce na projektech. Účast v kurzu předpokládá po celou dobu tří semestrů trvalý kontakt s vybraným pracovištěm kontinuální praxe, domácí studium a přípravu.

HODNOCENÍ A VÝSTUP

Vědomosti a dovednosti se hodnotí formou kreditů přiřazených jednotlivým studijním povinnostem. Po ukončení programu obdrží studenti certifikát osvědčující úspěšné absolvování studia.

Připravený vzdělávací program je prvním krokem k ustavení samostatné profese herního specialisty v České republice, důsledně vycházející z principu „family centred care“ (péče soustředěné na rodinu) a mezioborové práce.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka bude zajišťována přednášejícími z Vyšší zdravotnické školy v Plzni a dalšími odborníky z akademických pracovišť i z terénu z celé České republiky. Vybraných seminářů se zúčastní zkušení lektoři ze zahraničí – zejména z USA, Velké Británie, Švédska a Mexika.

Zdravotnická část výuky bude v každém semestru zahájena kontaktní výukou v odborných učebnách VOŠZ v Plzni a dále bude probíhat převážně formou e-learningu. 

V průběhu každého semestru se uskuteční vždy tři společná víkendová setkání (pátek odpoledne, sobota, neděle dopoledne) věnovaná praktické výuce herní práce – setkání proběhnou v respitním domě dětského hospice v Malejovicích u Uhlířských Janovic. 

Kromě společných setkání bude výuka probíhat formou individuálního internetového tutoringu.